Szkolenia | Kursy | Usługi - SZKOLENIA - Szkolenia | Kursy | Usługi – SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenia dla firm i instytucji, szkolenia zamknięte, szkolenia in company, usługi szkoleniowe. Artur Frydrych. Szkolenia praktyczne. Warsztaty dla firm. Szkolenia dla urzędów. Szkolenia dla urzędników.

Szkolenia w których stawiamy na jakość!Wiedza, która daje przewagę!

SPECJALISTA
.edu.pl
MENU
Przejdź do treści

Szkolenia | Kursy | Usługi - SZKOLENIA

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
Atuty których szukasz!
SZKOLENIA

Informacje ogólne o szkoleniach.
Informacje ogólne o szkoleniach:Wykładowca

W zakresach objetych programami poszczególnych szkoleń świadczę także usługi eksperckie i wsparcia metodycznego.
Szkolenia w których stawiamy na jakość!
Szkolenia
w których stawiamy na jakość!

- to nie jest pusty slogan marketingowy.To coś znacznie więcej!

Szkolenia w których stawiamy na jakość – to filozofia na której buduję cały proces dydaktyczny. Już na etapie pomysłu danego szkolenia, pisania jego koncepcji i programu, głównym celem są praktyczne korzyści które wyniosą moi słuchacze ze szkolenia.

Koncentruję się na tym, co przyda im się w pracy i w życiu codziennym. Na zrozumieniu zachodzących zjawisk, ich genezie, na mentalności przeciwnika. Na praktyce, nie na teorii, która potrafi pięknie i zachęcająco wyglądać na papierze, ale nie daje realnych narzędzi w konfrontacji z brutalną rzeczywistością. Teorią niech się zajmują Panowie w eleganckich garniturach. Przecież można szkolenie wypełnić przepisami, normami, zasadami itd… Nie twierdzę, że są one niepotrzebne. Są ważne i potrzebne, ale trzeba być świadomym, że na pewno nie zapewnią realnej ochrony twoich interesów, nie zapewnią bezpieczeństwa, ani nie uchronią przed napastnikiem. Do tego potrzebna jest wiedza i umiejętności z zupełnie innej półki.

Szkolenia w których stawiamy na jakość – to szkolenia oparte na praktyce i praktyka oparta na doświadczeniu. Podczas szkolenia często wszystko wydaje się być oczywiste. Problemy pojawiają się później, gdy już samodzielnie musimy wiedzę ze szkolenia zastosować w praktyce. Nigdy nie pozostawiam moich słuchaczy samych z tym problemem. Każdy uczestnik moich szkoleń już w trakcie szkolenia dostaje bezpośredni kontakt do mnie, dzięki któremu może uzyskać pomoc, wyjaśnienie lub poradę w jego indywidualnej sprawie w zakresie objętym programem danego szkolenia, także długo po jego zakończeniu, i co ważne, bez żadnych dodatkowych kosztów. W końcu raz już za tą wiedzę zapłacił!

Nigdy też nie pozostawiam szkoleń niedokończonych, czy pytań bez odpowiedzi, bo już „minął czas szkolenia” i trzeba opuścić salę. Ramy czasowe szkolenia definiuje jego program, ale rzeczywisty czas określa słuchacz, którego potrzebę wiedzy w danym zakresie mam zaspokoić. To dla niego jest szkolenie!

Szkolenia w których stawiamy na jakość – to szkolenia w których stawiam na jakość mierzoną moją odpowiedzialnością zarówno za przekazywaną wiedzę, jak i za osobę, mojego słuchacza, który w przyszłości będzie z tej wiedzy korzystał. To szkolenia budowane z poczuciem misji, odpowiedzialności i z autentycznym zaangażowaniem, a niekiedy nawet pasją. Trzeba lubić to co się robi, tych z którymi się to robi, i tych dla których się to robi, bo tylko wtedy odnosi się sukces i osiąga zadowolenie z owoców własnej pracy.

I choć prowadzone przeze mnie szkolenia są przedsięwzięciami komercyjnymi, mierzonymi rachunkiem ekonomicznym, to nigdy nie może on brać góry nad moją rzetelnością wobec tych którzy poświęcili swój czas przychodząc do mnie na szkolenie i ufając, że będzie to dobry, niezmarnowany czas.

Projektując szkolenia, nigdy nie patrzę na nie z pozycji wykładowcy / trenera, ale z pozycji mojego słuchacza. Robię szkolenia takie, w jakich sam chciałbym uczestniczyć, a każde kolejne szkolenie jest dla mnie lekcją, jak zrobić kolejne jeszcze lepsze.

I do udziału w takich szkoleniach Państwa zapraszam. Do udziału w szkoleniach, w których wspólnie stawiamy na jakość!


Artur Frydrych
Wykładowca
Licencjonowany Detektyw
Specjalista ds. Bezpieczeństwa
i Socjotechniki
Wykładowca.
ARTUR FRYDRYCHEkspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Uważa, że jedyną drogą prowadzącą do realnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa jest droga prowadząca poprzez wzrost świadomości poszczególnych osób tworzących organizację, do wzrostu ich odpowiedzialności co dopiero przekłada się na wzrost bezpieczeństwa organizacji jako całości. Żadnej innej prawdziwie skutecznej drogo nie ma. W tej „branży” nawet najlepsze procedury bezpieczeństwa wdrożone bez zrozumienia ich sensu wynikającego realizacji poszczególnych typów zagrożeń nie zdadzą egzaminu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.

"Celem prowadzonych przeze mnie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz socjotechniki jest podniesienie poziomu świadomości ludzi tworzących daną organizację co do poziomu i realności zagrożeń, przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symptomów zagrożeń oraz nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przewidywania, reagowania i przeciwdziałania poszczególnym zagrożeniom, jak też minimalizowania ich skutków, co w konsekwencji prowadzi do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa organizacji oraz jej zasobów informacyjnych i innych. Tak to działa:
WZROST ŚWIADOMOŚCI

WZROST ODPOWIEDZIALNOŚCI

WZROST BEZPIECZEŃSTWA
i poprawa skuteczności działania
…i jest to jedyna sprawdzona droga!"Artur Frydrych
Wykładowca
Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki
Licencjonowany Detektyw
Ceny szkoleń wewnętrznych.
CENNIK SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

dedykowanych dla firm i instytucji
(w tym szkoleń indywidualnych i realizowanych w małej grupie)

- wynajęcie wykładowcy -
Aktualnie proponuję Państwu wyjątkowo atrakcyjne ceny szkoleń indywidualnych oraz w małych grupach (do 5 osób). W przypadku szkolenia dla większej grupy słuchaczy proponuję także bardzo atrakcyjne ceny, nieznacznie wyższe od zaproponowanych poniżej.

Koszt szkolenia indywidualnego i w małej grupie liczącej do 5 osób został zryczałtowany i jest niezależny od tematu i zakresu szkolenia (programu). Jedynym wyznacznikiem ceny jest czas trwania danego szkolenia liczony w dniach szkoleniowych. Jeden dzień szkolenia w ramach poniższych cen to maksymalnie 8 godzin zegarowych (ok. 11 godzin lekcyjnych) czasu trwania szkolenia ciągłego obejmującego przerwy w zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 5 minut na każdą godzinę szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu...
Cena szkolenia:
· jednodniowego: 4200,oo złotych. (4200,- zł./dzień)
    (do 8 godzin zegarowych / ~11 godzin lekcyjnych)· dwudniowego: 6500,oo złotych. (3250,- zł./dzień)
    (do 16 godzin zegarowych / ~22 godzin lekcyjnych)· trzydniowego: 8400,oo złotych. (2800,- zł./dzień)
    (do 24 godzin zegarowych / ~32 godzin lekcyjnych)· czterodniowego: 9800,oo złotych. (2450,- zł./dzień)
    (do 32 godzin zegarowych / ~43 godzin lekcyjnych)· pięciodniowego: 11000,oo złotych. (2200,- zł./dzień)
    (do 40 godzin zegarowych / ~54 godzin lekcyjnych)· szkolenia powyżej pięciu dni:
   cena szkolenia pięciodniowego
  + 1600,oo złotych za każdy dodatkowy dzień.
(cena szkolenia pięciodniowego + (plus) ww. kwota za każdy dodatkowy (kolejny) dzień szkolenia powyżej dnia piątego tj. za dzień szósty, siódmy i kolejne - przykładowo: szkolenie ośmiodniowe to koszt 15.800,- zł. czyli 1975,- zł./dzień).


Realizacja szkolenia:


Szkolenia na podstawie niniejszego cennika realizowane są wyłącznie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a podane powyżej ceny są kwotami netto wypłacanymi wykładowcy z tytułu realizacji szkolenia.

Wykładowca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur.
Powyższa cena obejmuje:


Przygotowanie szkolenia.
Przeprowadzenie szkolenia (wykład, warsztaty itd…).
Materiały dydaktyczne dla uczestników (np. skrypty, pomoce naukowe itp…).
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (wg. życzenia zlecającego).
Konsultacje indywidualne w ramach szkolenia.
Użycie sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (laptop, rzutnik, nagłośnienie itp…).
Koszty dojazdu wykładowcy do miejsca szkolenia wyłącznie na terytorium RP.
Koszty zakwaterowania wykładowcy w miejscu realizacji szkolenia gdy zachodzi taka potrzeba ze względu na odległość/czas/możliwość dojazdu wyłącznie na terytorium RP.
Powyższa cena nie obejmuje:


Kosztów wynajęcia sali na szkolenie jeżeli zlecający nie dysponuje własną.
Kosztów ewentualnego cateringu dla uczestników szkolenia, jeżeli zleceniodawca życzy sobie takowy.
Kosztu ewentualnych ubezpieczeń uczestników szkolenia, gdyby zaszła taka potrzeba.
Kosztu transportu grupowego w przypadku realizowania zajęć praktycznych w terenie w miejscu oddalonym od miejsca prowadzenia szkolenia jeśli zajęcia takie obejmuje program danego szkolenia.
Kosztów dojazdu wykładowcy do miejsca szkolenia jeśli szkolenie realizowane jest poza granicami RP.
Kosztów zakwaterowania wykładowcy w miejscu realizacji szkolenia jeśli szkolenie realizowane jest poza granicami RP.
Innych ponadstandardowych wydatków które nie mieszczą się w wykazie określonym powyżej a obciążałyby zleceniobiorcę, oraz związanych ze szczególnymi wymogami realizacyjnymi zlecającego.
Podatku VAT.

Dodatkowe koszty szkolenia określone w tym punkcie w przypadkugdyby wystąpiły zamawiający szkolenie pokrywa bezpośrednio zamawiając samodzielnie daną usługę (np. wynajmując salę) lub wypłaca zleceniobiorcy który wówczas pokrywa je w ramach własnej działalności zwiększając jednocześnie koszt szkolenia o kwotę związaną z pokryciem danego kosztu (np. wynajęcia sali). Szczegóły w tym zakresie uzgadniane są indywidualnie.
Informacje uzupełniające:


Szkolenia w oparciu o powyższą ofertę mogą być realizowane także w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu, gdyby takie było życzenie zlecającego.

Szkolenia w oparciu o powyższą ofertę realizowane są wyłącznie na terytorium RP. W przypadku szkolenia którego realizacja miałaby mieć miejsce poza granicami RP – proszę o kontakt bezpośredni celem uzgodnienia możliwości i warunków realizacji takiego szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań
zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
Zakres szkoleń i usług.
Zajmuję się realizacją szkoleń oraz świadczeniem usług eksperckich w zakresach takich jak:


Szpiegostwo gospodarcze i ochrona zasobów informacyjnych;

Metody i techniki przesłuchań, sposoby ataku i obrony, techniki oporu;

Profesjonalne rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych, metody skutecznego kłamania;

Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

Atak socjotechniczny jako narzędzie wyłudzania informacji;

Socjotechnika i techniki manipulacyjne;

Neuromarketing w biznesie;

Profesjonalne techniki dezinformacji i manipulacji przekazem publicznym/masowym (obrona i atak);

Zasady organizacji poufnych spotkań biznesowych wraz z zabezpieczeniem kontrinwigilacyjnym kontaktów;

Zasady minimalizujące ryzyka związane z prowadzeniem nieformalnych rozmów handlowych które muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i treściach mogących rodzić niepożądane konsekwencje;

Szkolenia antykorupcyjne;

Kursy i szkolenia dla SPIN doktorów.


Poniżej prezentuję przykładowe programy oraz opisy poszczególnych szkoleń oraz usług. Oczywiście każdy z zaprezentowanych programów może zostać zmodyfikowany w taki sposób aby dopasować go do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

W zakresach objetych programami poszczególnych szkoleń świadczę także usługi eksperckie i wsparcia metodycznego.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośredni.

Zapraszam do współpracy.
Artur Frydrych
Opisy i programy szkoleń.

Wybierz dziedzinę:

SPIN Doktor
Operowanie informacją.
Dezinformacja.
Narzędzia SPIN Doktor'skie.
Metody i techniki przesłuchań.
Ocena szczerości zeznań.
Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających.
Techniki oporu w trakcie przesłuchania.
Techniki manipulacyjne.
Atak socjotechniczny.
Inżynieria społeczna.
Kinezyka - język i mowa ciała.
Rozpoznanie kłamstwa.
Ujawnianie nieszczerych postaw i zachowań.
Sympyomy kłamstwa.
Skuteczne kłamanie.
Szkolenia antykorupcyjne.
Procedury antykorupcyjne.
Prewencja antykorupcyjna.
Bezpieczne postępowanie w sytuacjach korupcyjnych.
Szpiegostwo gospodarcze.
Bezpieczeństwo biznesu.
Osłona kontrinwigilacyjna.
Pozyskiwanie i ochrona zasobów informacyjnych.
Szkolenia antykorupcyjne.
Procedury antykorupcyjne.
Prewencja antykorupcyjna.
Bezpieczne postępowanie w sytuacjach korupcyjnych.
Artur Frydrych | SZKOLENIA | Szkolenia dla firm | Szkolenia wewnętrzne | atak socjotechniczny | audyt socjotechniczny | bezpieczeństwo biznesu | inwigilacja | inżynieria społeczna | język ciała | język gestów | kłamstwo | komunikacja niewerbalna | kontrwywiad | metody przesłuchań | metody rozpoznawania kłamstwa | metody socjotechniczne | mikroekspersja | mikrogrymasy | mimika twarzy | mowa ciała | mowa ciała kłamcy | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | sposoby warunkowania zachowań | sposoby wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | narzędzia wywierania wpływu | nauka kłamania | negocjacje | ocena lojalności pracowników | ochrona informacji | ochrona kontrinwigilacyjna | ochrona własności przemysłowej | pozyskiwanie informacji | przygotowanie do przesłuchania | psychologia | psychologia biznesu | psychologia kłamstwa | psychomanipulacje | rozmowa wyjaśniająca | rozpoznanie kłamstwa | skuteczne kłamstwo | socjotechnika | socjotechnika kłamstwa | sposoby manipulacji | symptomy kłamstwa | szkolenia | szkolenia dla firm | szkolenia psychologia | szkolenia wewnętrzne | szkolenie atak socjotechniczny | szkolenie bezpieczeństwo | szkolenie inżynieria społeczna | szkolenie język ciała | szkolenie kłamstwo | szkolenie manipulacje | szkolenie metody przesłuchań | szkolenie metody rozpoznawania kłamstwa | szkolenie metody socjotechniczne | szkolenie narzędzia manipulacji | szkolenie ochrona informacji | szkolenie pozyskiwanie informacji | szkolenie rozmowa wyjaśniająca | szkolenie rozpoznanie kłamstwa | szkolenie socjotechnika | szkolenie sposoby manipulacji | szkolenie szpiegostwo | szkolenie szpiegostwo gospodarcze | szkolenie szpiegostwo przemysłowe | szkolenie techniki manipulacji | szkolenie techniki przesłuchań | szkolenie wywiad gospodarczy | szkolenie zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo | szpiegostwo gospodarcze | szpiegostwo przemysłowe | tajemnica przedsiębiorcy | techniki manipulacji | techniki przesłuchań | warunkowanie zachowań | wywiad gospodarczy | wywieranie wpływu | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | zagrożenia socjotechniczne | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | szkolenia ocena wiarygodności | szkolenia ocena wiarygodności osób | szkolenia ocena wiarygodności zeznań | szkolenia ocena wiarygodności wypowiedzi | socjotechnika | inżynieria społeczna | techniki manipulacji | wywieranie wpływu | warunkowanie zachowań | szkolenia socjotechnika | psychologia | psychotechnika | nlp | nls | manipulacje | mowa ciała | język ciała | mediacje | mediator | negocjacje | negocjator | język gestów | komunikacja niewerbalna | kreacja wizerunku | psychomanipulacje | sprzedaż perswazyjna | wywieranie wpływu | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | narzędzia wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | atak socjotechniczny | ochrona informacji | pozyskiwanie informacji | metody socjotechniczne | sposoby manipulacji | szkolenia techniki manipulacji | zagrożenia socjotechniczne | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | rozmowy wyjaśniające | psychologia kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | wiarygodne kłamstwo | metody rozpoznawania kłamstwa | rozpoznać kłamstwo | audyt socjotechniczny | psychologia biznesu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | ujawnianie kłamstwa | badanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | mikroekspersja | nieszczerość | prawdomówność | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | cechy kłamstwa | rodzaje kłamstwa | rozmowy wyjaśniające | mimika kłamcy | wykrywanie kłamstwa | rozmowa wyjaśniająca | psychologia kłamstwa | motywy kłamstwa | przyczyny kłamstwa | kłamanie | dochodzenie prawdy | mikromimika twarzy | poradnik kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | jak kłamać | wiarygodne kłamstwo | mikrogrymasy | emocje twarzy | kłamstwo celowe | białe kłamstwo | magia kłamstwa | metody rozpoznawania kłamstwa | anatomia kłamstwa | poznać kłamstwo | rozpoznać kłamstwo | oszustwo | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | przygotowanie do przesłuchania | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | grafolog | psychografolog | weryfikacja podpisów | autentyczność podpisu | sprawdzenie podpisu | pismo ręczne | rękopis | podpis | grafologia | usługi grafologiczne | sprawdzenie autentyczności podpisu | analiza pisma | badanie pisma | ekspertyza pisma | ekspertyza grafologiczna | ekspertyza podpisu | psychografologia | opinia grafologiczna | badanie grafologiczne | biegły grafolog | cechy pisma | detektyw | usługi detektywistyczne | agencja detektywistyczna | prywatny detektyw | licencjonowany detektyw | detektyw korporacyjny | wywiad gospodarczy | szpiegostwo gospodarcze | ochrona kontrinwigilacyjna | techniki przesłuchań | bezpieczeństwo biznesu | przygotowanie do przesłuchań policyjnych | metody przesłuchań | szpiegostwo gospodarcze | socjotechnika | zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo przemysłowe | ochrona własności przemysłowej | tajemnica przedsiębiorcy | inwigilacja | szpiegostwo | kontrwywiad | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | ocena lojalności pracowników | wykrywanie kłamstw | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | sprawdzanie uczciwości pracowników | kontrola zwolnień lekarskich | kontrola pracowników na L4 | kontrola pracowników na zwolnieniu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | Artur Frydrych – Wykładowca/trener. -  KORUPCJA i ANTYKORUPCJA. Szkolenie antykorupcyjne. Procedury antykorupcyjne. Zwalczanie korupcji. Przeciwdziałanie korupcji. Prewencja antykorupcyjna. Niekaralne formy korupcji. Czym jest korupcja? CBA. Korupcja w firmach. Korupcja w administracji. Łapówki. Zjawisko korupcji w Polsce. Rodzaje korupcji. Przekupstwo (łapownictwo). Płatna protekcja. Nadużycie uprawnień. Udaremnianie, utrudnianie przetargu publicznego. Nepotyzm. Kumoterstwo. Konflikt interesów. Korupcja wyborcza. Szkolenia antykorupcyjne - Artur Frydrych - Szkolenia.
Wróć do spisu treści